Basisschool Bonaire De Pelikaan

De onderwijsfunctie van de school komt niet uit de verf zonder een goede zorgstructuur.

Als school streven we ernaar ons onderwijs dusdanig te realiseren, zodat rekening gehouden wordt met en aangesloten wordt op verschillen tussen leerlingen.

De zorgstructuur van de Pelikaan is nog in ontwikkeling. Mevrouw Klasien Jager is onze intern begeleider op school. De komende jaren willen wij ons richten op stabiliteit in onze zorgstructuur. De ontwikkeling van de leerlingen o.a. in hun prestaties volgen we heel nauwgezet . We worden daarbij ondersteund door een systeem dat ParnasSys heet.

Onze leerkrachten zijn professionals. Zij zijn in staat verschillende niveaus van leerlingen te signaleren en bepaalde problematiek bij leerlingen te herkennen (zoals dyslexie, ontwikkelingsproblemen, aandachtstoornissen, et cetera). De intern begeleider draagt zorg voor de coördinatie van de leerlingenzorg, stuurt de leerkrachten aan op het gebied van zorg en kwaliteit en bewaakt de gemaakte afspraken. Er wordt structureel informatie over leerlingen naar ouders teruggekoppeld.
De leerkrachten bieden altijd ruimte aan ouders hun zorgen te delen.
Er wordt op de Pelikaan gewerkt met een zorgplan.

 

7.1 Verschillen mogen er zijn

Wat houdt dat in?

De leerkracht houdt rekening met de onderwijsbehoeften en de instructiebehoeften van de leerling. Tevens biedt de leerkracht de leerling de mogelijkheid om het basis- of verrijking / verdiepingspakket binnen de verschillende leer – en vormingsgebieden zo optimaal mogelijk te doorlopen. Dit geldt ook voor die leerlingen die een eigen leerlijn hebben.

We werken met (voor zover mogelijk) jaargroepen, waarbij de differentiatie van het zogenaamde BHV model gehanteerd wordt (basisstof, herhalingsstof en extra verrijkingsstof). De eind- en tussendoelen dienen als basis waaruit gewerkt wordt aan de schoolse vaardigheden.

Binnen het onderwijs op de Pelikaanschool kunnen de werkvormen anders gekozen worden, maar de einddoelen die voor het basisonderwijs gelden, blijven ook binnen ons onderwijs gehandhaafd.

 • De leerkracht biedt de leerling regelmatig succeservaringen, zo wordt het competentiegevoel van de leerling bevorderd.
 • In een schooljaar worden structureel toetsen afgenomen om zicht te houden op de ontwikkeling van leerlingen en kritisch te kunnen kijken naar ons onderwijs aanbod.
 • De voortgang van de toetsgegevens wordt zorgvuldig geregistreerd in een leerlingvolgsysteem (digitaal).
 • De toetsgegevens worden door de leerkracht in overleg met de IB-er zorgvuldig geanalyseerd.

Uit de analyse wordt bepaald of de leerling specifieke zorg behoeft, wat vastgelegd wordt in een groepsplan of handelingsplan.

 

7.2 Specifieke onderwijsbehoefte

Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van leerstofaanbod worden op school ondersteund. Dit doen wij door het aanbod te differentiëren in de groep en voor specifieke doelgroepen, zoals goed presterende leerlingen.
Kinderen werken zelfstandig en leren vanaf groep 1 al omgaan met uitgestelde aandacht. De instructietijd wordt effectief ingezet en leidt voor de kinderen tot het ervaren van successen.
Het directe instructiemodel biedt mogelijkheden voor verlengde instructie, samenwerken en zelfstandig werken. De differentiatie vindt dus in de groep plaats.
Kinderen met eenzelfde behoefte aan extra aandacht worden geïnstrueerd in een groepje binnen de klas. Er wordt gewerkt met een instructietafel.
Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong worden ook in de groep begeleid.
Kinderen met specifieke behoeften op het gebied van sociaal emotionele aspecten worden op school op maat ondersteund, op voorwaarde dat deze kinderen in staat zijn verbinding te maken met medeleerlingen.
Wanneer een leerling een specifieke onderwijsbehoefte heeft zal de leerkracht:

 • Na zorgvuldige analyse en vaststelling van de aard van de (mogelijke) problemen en oorzaken bepalen (in overleg met IB-er en ouders/verzorgers) op welke wijze de leerling verder geholpen kan worden zodat de leerling alsnog het basispakket binnen de verschillende leer – en vormingsgebieden kan doorlopen.
 • Aangepaste visie op leerling met specifieke onderwijsbehoefte.
 • “aan de voordeur” hulp bieden.
 • Passende interventies plegen.
 • Dit proces zorgvuldig registreren in een leerlingvolgsysteem.
 • Groepsplannen inzetten voor een duidelijke structuur binnen de aanpak in de klas.
 • Handelingsplan inzetten voor een duidelijke structuur binnen de begeleiding aan een leerling.
 • Individuele plannen voor de Remedial Teaching worden ingezet wanneer de plannen in de groep niet voldoende resultaat opleveren. Ouders worden op de hoogte gebracht d.m.v. een kopie van het individuele handelingsplan.
 • De voortgang met de ouders bespreken.

Pas na onderzoek door een gedragsdeskundige en in overleg met de ouders zal de leerling op eigen tempo en niveau, aan een aangepast leerprogramma gaan werken. We spreken dan van een individuele leerlijn.

 

7.3 Stichting Expertise Center Onderwijszorg Bonaire

De scholen werken sinds schooljaar 2013/2014 nauw samen met het centrum EOZ. EOZ is een centrum dat zorg en begeleiding biedt aan leerlingen die door leer-, sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen vast dreigen te lopen in het onderwijs.

De interne begeleider heeft een belangrijke rol binnen het zorgteam.

Het team van EOZ bestaat uit een directeur, ambulant onderwijskundig begeleiders,

schoolmaatschappelijk werkers, orthopedagogen en een kinderpsycholoog.

Er zijn verschillende manieren waarbij hulp verleend kan worden:

 • De school krijgt ondersteuning van EOZ
 • Een leerling kan geplaatst worden in de “schakelklas” (voor de periode van 3 maanden tot een jaar)
 • Een leerling kan voor een korte of lange periode geplaatst worden op Kolegio Watapana.

EOZ is gehuisvest in het gebouw van Trans World Radio, waar vroeger de Pelikaanschool was ondergebracht.

Missie van EOZ : Het creëren van situaties waarbinnen alle kinderen tussen de 4 en 18 jaar op Bonaire zich kunnen ontwikkelen om een voorbeeldige, evenwichtige en verantwoordelijke persoon te zijn die optimaal binnen een dynamische samenleving kan functioneren.

Visie van EOZ : Op Bonaire bestaan verschillende instanties in het onderwijs die zorg geven aan kinderen met een specifiek probleem. Dit onderwijs is gebaseerd op een ononderbroken leerweg die de leerling in staat stelt een diploma te halen en klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Nadruk wordt gelegd op de sociaal-emotionele ontwikkeling, het vergroten van een positieve identiteit en het dragen van verantwoordelijkheid.

Kaya Amsterdam #3 | Kralendijk, Bonaire, CN | Telefoon: +599 717 4301 | E-mail: info@bsdepelikaan.com