Basisschool Bonaire De Pelikaan

Dit hoofdstuk van de schoolgids beschrijft datgene wat uw kind leert bij ons op school. Want al houden we bij ons onderwijs rekening met de actualiteit en de interesse van de kinderen: we houden de kerndoelen, dat zijn beschrijvingen van wat kinderen volgens de wet in ieder geval moeten leren op de basisschool, goed in het oog.

 

6.1 Het onderwijs aan kleuters

Ons onderwijsconcept in de kleutergroepen: ‘Thematisch werken’. De lesstof in de onderbouw wordt niet in vakken opgedeeld maar geïntegreerd aangeboden. Thematisch werken geeft samenhang aan alle activiteiten, waarbij ieder kind zich op zijn/haar eigen niveau verder kan ontwikkelen. De leerkrachten begeleiden en stimuleren het leerproces van ieder kind.

Bij een thema komen spelactiviteiten, werken met materialen, taal-, gespreks-, lees-, schrijf-, reken- en muziekactiviteiten aan bod. Alle activiteiten passen bij het thema van die periode. Elk thema heeft een aantal vaste onderdelen, waaronder het inrichten van een themahoek. De kinderen hebben altijd inbreng in het verloop van het thema.

Thematisch werken verhoogt de motivatie en betrokkenheid van de kinderen, ze worden enthousiast en ‘beleven wat ze leren’. Betrokkenheid heeft een positieve invloed op de werkhouding en de leerprestaties. Kinderen werken zelfstandig en nemen initiatief. Ieder kind kan op zijn/haar niveau meedoen en zich verder ontwikkelen in zijn/haar zone van naaste ontwikkeling.

 

6.2 Het onderwijs aan de groepen 3 t/m 8

In ons onderwijs houden we rekening met de actualiteit en de individuele ontwikkeling van de kinderen. Binnen het systeem van jaargroepen bieden we methoden aan, waarin mogelijkheden aanwezig zijn om te differentiëren naar aanleg en tempo. Bij dit alles worden de vorderingen systematisch getoetst.

De volgende leergebieden komen op onze school aan de orde:

Taal

Omdat er ook kinderen op onze school zijn, die het Nederlands als tweede taal spreken en er ook Nederlandstalige leerlingen zijn met een zwakke taalontwikkeling, besteden wij veel extra aandacht aan de verwerving van taal. In de groepen 4 t/m 8 wordt gewerkt uit de methode Taalactief. In het schooljaar 2013-2014 zijn we gestart met een intensief woordenschatprogramma.

Lezen

In de groepen 1 en 2 worden kinderen, die vanuit zichzelf tot lezen en schrijven komen, hierbij begeleid. De geletterdheid van de leerling is uitgangspunt van alle activiteiten op dit gebied.

In groep 3 wordt het aanvankelijk leesproces verder gestimuleerd met behulp van de nieuwste methode “Veilig Leren Lezen”.

In de groepen 3 t/m 8 wordt een aantal keren per week in niveaugroepen gelezen. Dit om het technisch lezen zo goed mogelijk te begeleiden. Dit wordt gedaan met de methode “Lekker lezen”.

Voor alle kinderen is een schoolbibliotheek aanwezig. Kinderen kunnen daar op hun eigen leesniveau een boek lenen voor gebruik op school. Leerkrachten lezen dagelijks voor in hun groep.

Begrijpend lezen

We werken in de groepen 4 t/m 8 met de methode “Nieuwsbegrip”. In deze methode komt begrijpend en studerend lezen aan bod.

Schrijven

In de groepen 1 en 2 wordt het schrijven in de speelhoeken aangeboden. Bij een meer gerichte activiteit, worden er teksten gemaakt met letterstempels. In de groepen 3 t/m 6 wordt gebruik gemaakt van de methode “Schrijven leer je zo”.

Rekenen

In de groepen 3 t/m 8 wordt gebruik gemaakt van de methode: Wis en Reken.
Verdieping en extra oefening worden gerealiseerd door lesstof die de methode biedt.

 

6.3 De wereldoriënterende vakken

In het schooljaar 2013-2014 is de WO-methode “4X Wijzer” geïmplementeerd. Voor dit schooljaar gaan we verder met het vak geschiedenis. In vier thema’s wordt dit vak besproken en zullen we doormiddel van opdrachten en samenwerkende lesvormen verdieping realiseren. Kinderen worden aangesproken op hun natuurlijke nieuwsgierigheid (intelligentie) en beginnen aan een ontdekkingsreis binnen het vak WO.

ICT

De overheid en de maatschappij vragen van ons dat wij de kinderen voorbereiden op een plaats binnen de informatiemaatschappij. In de toekomst wordt van hen gevraagd dat zij met computers om kunnen gaan; dat zij informatie kunnen opzoeken en verwerken. De computers spelen een steeds grotere rol binnen ons onderwijs. De school beschikt over een eigen netwerk.

We streven ernaar, dat de kinderen aan het einde van de basisschool tenminste met een tekstverwerker kunnen werken en informatie kunnen opzoeken op internet/kennisnet over een onderwerp.

De programma’s die we gebruiken voor de computer worden op inhoud geselecteerd en o.a. ingezet om kinderen extra oefenstof te bieden of om op eigen niveau te werken.

Het gebruik van het internet door iedere gebruiker is voor alle gebruikers (leerlingen en leerkrachten) openbaar, de webmail server geeft per gebruiker aan wat hij of zij op het internet bezoekt. De school houdt nauwlettend in de gaten welke pagina’s worden bezocht. Indien er aanleiding is om met de leerlingen over hun surfgedrag te praten, dan neemt de school hiertoe het initiatief. De school heeft een eigen website, www.bsdepelikaan.com.

Op deze website worden ook foto’s van de school geplaatst. Heeft u er bezwaar tegen dat uw kind op de website te zien is, dan kunt u dit aan ons doorgeven. Wij zorgen er dan voor dat uw kind niet te zien zal zijn. Bij geen reactie van u, gaan wij ervan uit dat u geen bezwaren heeft tegen het plaatsen van de foto(‘s) van uw kind.

Kaya Amsterdam #3 | Kralendijk, Bonaire, CN | Telefoon: +599 717 4301 | E-mail: info@bsdepelikaan.com