Basisschool Bonaire De Pelikaan

Medezeggenschapsraad (MR)
De Medezeggenschapsraad (MR) komt op voor belangen van de school, de leerlingen, de ouders en de leerkrachten. De MR binnen onze school streeft ernaar door middel van een goede communicatie en een kritische blik een actieve bijdrage te leveren aan het beleid van de school.

De MR binnen De Pelikaan heeft een adviesbevoegdheid. Dit houdt in dat bepaalde beleidszaken door de directie aan de MR worden voorgelegd om hierover advies te verkrijgen.

De MR bestaat voor de helft uit leerkrachten (personeelsgeleding) en voor de helft uit ouders (oudergeleding) en moet tenminste uit vier leden bestaan. De leden die zich kandidaat hebben gesteld voor de MR worden door middel van een verkiezing gekozen.

De vergaderingen van de MR zijn niet openbaar. Alle leerkrachten en alle ouders/verzorgers kunnen de secretaris van de MR verzoeken een onderwerp of voorstel op de agenda van een vergadering te plaatsen om dit te bespreken.

De grootte van de MR hangt af van het aantal leerlingen dat de school telt. Voor onze school betekent dit: drie ouders en drie leerkrachten. Alle leden nemen zitting voor de termijn van drie jaar.

Marijke Simmons: leerkracht (voorzitter)
Dailisa Ignacio: leerkracht (vice-voorzitter)
Patricia Gerritzen-Veen: ouder (secretaris)
Tim Eikholt: leerkracht (lid)
Ivy Adriaens: ouder (lid)

Indien u contact wilt opnemen met de MR, of bijvoorbeeld de notulen wilt opvragen dan kunt u dit doen door een e-mail te sturen.

Ouderraad (OR)
De OR is een actieve groep ouders die zich belangeloos inzet voor de school en de leerlingen. Als OR vertegenwoordigen zij de ouders/verzorgers bij schoolactiviteiten of organiseren zij zelf activiteiten in overleg met de directie van de school. Uiteraard opereert de OR in het belang van de kinderen, de ouders en de school. Wanneer nodig informeert de OR de ouders over schoolactiviteiten en vormt een aanspreekpunt als er vragen zijn over die activiteiten.

Op de zakelijke ouderavond zal de vrijwillige ouderbijdrage worden vastgesteld en de begroting van de OR. De kas wordt op het eind van het jaar gecontroleerd door de commissie kascontrole. Deze commissie wordt benoemd op de zakelijke ouderavond.

De OR bestaat uit een groep van maximaal zeven ouders en een leerkracht, die de school vertegenwoordigen. Zij vergadert ongeveer tweemaandelijks. De vergaderingen en activiteiten zijn openbaar, waardoor elke ouder/verzorger vrijblijvend een vergadering of activiteit van de ouderraad mag bijwonen.

Elk schooljaar worden de leden van de OR verkozen, indien er vacatures zijn. Dit zal op de zakelijke ouderavond zijn. Hierover volgt tijdige informatie met betrekking tot kandidaatstelling en de te houden verkiezingen. De maximale zittingstermijn als lid van de OR bedraagt 3 jaar.

Aan het eind van ieder schooljaar vindt er een evaluatie plaats tussen de OR-leden en de directie van de school.

Wilt u zich inzetten voor een activiteit zonder u verder te engageren, geef ons dan zeker een seintje. Alle hulp is meer dan welkom!

De leerlingenraad
Het doel van de leerlingenraad is om de leerlingen een eigen stem te geven binnen de schoolorganisatie. De leerlingen kunnen hun eigen ideeën en de ideeën van hun medeleerlingen bespreekbaar maken. Op deze manier groeit de betrokkenheid en bevordert het de verantwoordelijkheid van de leerlingen binnen de school.

De leerlingen leren o.a.

  • een eigen mening te vormen
  • hun mening te verwoorden en te beargumenteren
  • zichzelf te presenteren
  • te overleggen, te discussiëren en samen te werken
  • zich in te zetten voor de school, de medeleerlingen en de omgeving
  • actief deel te nemen aan de maatschappij (actief burgerschap)
  • op speelse wijze de werking van de democratie te leren kennen

Samenstelling

Iedere leerling van groep 4 t/m 8 kan zich kandidaat stellen. De leerlingenraad wordt zo samengesteld dat uit elke groep één leerling in de leerlingenraad is vertegenwoordigd.

Kaya Amsterdam #3 | Kralendijk, Bonaire, CN | Telefoon: +599 717 4301 | E-mail: info@bsdepelikaan.com